فارسی | English

جستجو

امور مالی

 

 

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

۱

مسئول امور مالی

فریدون کریمی

 ۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۴۶

۲

حقوق و دستمزد

ناصر  علیزاده

۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۸۱ 

۳

امین اموال

شهرام صادقی

۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۴۹ 

۵

رسیدگی به اسناد

ناصر شفقتی

 ۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۴۷

۶

صدور اسناد و صدور چک

یوسف زمانلو

۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۴۵ 

۷

مسئول انبار

مظاهر رزاقی

 ۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۵۱