فارسی | English

جستجو

روابط عمومی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

۱

مسئول روابط عمومی

حسن عصائی

۰۲۴-۳۳۰۲۶۲۰۴

۲

کارشناس روابط عمومی

علیرضا محمدی

۰۲۴-۳۲۲۲۱۲۰۰