فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 16
  • بازدید دیروز: 5,655
  • کل بازدید ها: 1,689,903
  • ورودی موتور جستجو: 35,338

طرح ها و پروژه های بخش اصلاح بذر

زدیف

عنوان طرح

نام مجری

محل اجرا

محدوده زمانی اجرای طرح

ماه های اوج عملیات اجرایی

۱

ARBYT 1

تقی محمدی

ایستگاه قیدار

مهرماه۱۳۹۳ تاشهریور ۱۳۹۴

اردیبهشت- نیمه اول خرداد- نیمه دوم تیر-نیمه اول مرداد

۲

ARBYT 2

تقی محمدی

ایستگاه قیدار

مهرماه۱۳۹۲ تاشهریور ۱۳۹۴

اردیبهشت- نیمه اول خرداد- نیمه دوم تیر-نیمه اول مرداد

۳

PRBYT

تقی محمدی

ایستگاه قیدار

مهرماه۱۳۹۳ تاشهریور ۱۳۹۴

اردیبهشت- نیمه اول خرداد- نیمه دوم تیر-نیمه اول مرداد

۴

BSP F3-F4

تقی محمدی

ایستگاه قیدار

مهرماه۱۳۹۳ تاشهریور ۱۳۹۴

اردیبهشت- نیمه اول خرداد- نیمه دوم تیر-نیمه اول مرداد

۵

BSP F4- F5

تقی محمدی

ایستگاه قیدار

مهرماه۱۳۹۳ تاشهریور ۱۳۹۴

اردیبهشت- نیمه اول خرداد- نیمه دوم تیر-نیمه اول مرداد

۶

تکثر ارقام جو در مزرعه پرورش ۱ و۲

تقی محمدی

ایستگاه قیدار

مهرماه۱۳۹۳ تاشهریور ۱۳۹۴

اردیبهشت- نیمه اول خرداد- نیمه دوم تیر-نیمه اول مرداد

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

محل اجراء طرح

محدوده زمانی اجراء (ماه)۹۴

ماه های اوج عملیات اجرایی

۱

بررسی عملکرد کمی و کیفی علوفه توده های مختلف یونجه   کشت  شده در استان زنجان در شرایط آبیاری  محدود

غلامرضا طاهریون

ایستگاه خیرآباد

۱۵ اردیبهشت تا خرداد ماه

ماه های خردادتا شهریور حداقل هفته ای دو روز

۲

انتخاب  توده ای در توده قره یونجه بومی استان زنجان در شرایط دیم

غلامرضا طاهریون

ایستگاه قره چریان

۱۵ اردیبهشت تا خرداد ماه

ماه های خردادتا شهریور حداقل هفته ای دو روز

۳

بررسی تنش آبی بر تعدادی از ویژگی های آویشن ایرانی(( Thymus persicus در استان زنجان

غلامرضا طاهریون

ایستگاه خیرآباد

۱۵ اردیبهشت تا خرداد ماه

ماه های خردادتا شهریور حداقل هفته ای دو روز

۴

بررسی عملکردکمی وکیفی دو رقم یونجه  با جایگزینی کود شیمیایی  با کود حیوانی در مراحل مختلف  رشد

غلامرضا طاهریون

ایستگاه خیرآباد

۲۵ اردیبهشت

ماه های خردادتا شهریور حداقل هفته ای دو روز

زدیف

عنوان طرح

نام مجری

محل اجرا

محدوده زمانی اجرای طرح

ماه های اوج عملیات اجرایی

۱

PRLYT-ARLYT1-ARLYT2-ARLYT4

سیده سودابه شبیری

ایستگاه قیدار

۴ماه

اواسط اردیبهشت تا اوایل تیرماه

۲

URLYT(93-97)

سیده سودابه شبیری

ایستگاه قیدار

۴ماه

اواسط اردیبهشت تا اوایل تیرماه

۳

URCYT(91-94)

سیده سودابه شبیری

ایستگاه قیدار

۹ماه

اواسط اردیبهشت تا اوایل تیرماه

۴

URLYT(90-93)

سیده سودابه شبیری

ایستگاه قیدار

۴ماه

اواسط اردیبهشت تا اوایل تیرماه

۵

مقایسه عملکرد و بررسی لاین های لوبیا قرمز

سیده سودابه شبیری

ایستگاه خیراباد

۵ماه

اوایل خرداد- اواسط تیر-اواسط مرداد- اوایل مهرماه

۶

بررسی و خالص سازی توده های بومی عدساستان زنجان به منظور دستیابی به لاین های پر محصول

سیده سودابه شبیری

ایستگاه قیدار

مهرماه۱۳۹۱تاشهریور ۱۳۹۵

اردیبهشت- نیمه اول خرداد- نیمه دوم تیر-نیمه اول مرداد

زدیف

عنوان طرح

نام مجری

محل اجرا

محدوده زمانی اجرای طرح

ماه های اوج عملیات اجرایی

۱

بررسی صفات مرفوفیزیولوژیک وپایداری عملکرددانه درژنوتیپ های امد بخش گندم نان زمستانه وبینابین (C-92 DROUGHT- -(

مسعود کامل

ایستگاه خیرآباد

مهرماه۱۳۹۲ تاشهریور ۱۳۹۴

اردیبهشت- نیمه اول خرداد- نیمه دوم تیر-نیمه اول مرداد

۲

بررسی و خاالص سازی توده های بومی نخود استان زنجان به منظور دستیابی به لاین های پر محصول

مسعود کامل

ایستگاه قیدار

مهرماه۱۳۹۱تاشهریور ۱۳۹۵

اردیبهشت- نیمه اول خرداد- نیمه دوم تیر-نیمه اول مرداد

۳

بررسی صفات مرفوفیزیولوژیک وپایداری عملکرددانه درژنوتیپ های امد بخش گندم نان زمستانه وبینابین (C-93 DROUGHT- -(

مسعود کامل

ایستگاه خیرآباد

مهرماه ۱۳۹۳ تاشهریور ۱۳۹۵

اردیبهشت- نیمه اول خرداد- نیمه دوم تیر-نیمه اول مرداد

۴

ارزیابی مشاهده ای لاین های به خلوص رسیده جو نسبت به تنش های محیطی زنده و غیر زنده

مسعود کامل

ایستگاه خیرآباد

مهرماه ۱۳۹۳ تا شهریور۱۳۹۴

اردیبهشت- نیمه اول خرداد- نیمه دوم تیر-نیمه اول مرداد

۵

بررسی پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های امید بخش گندم نان زمستانه و بینابین در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی پس از مرحله گلدهی در مناطق سرد کشور.(ERWYT-C 93)

مسعود کامل

ایستگاه خیرآباد

مهرماه ۱۳۹۳ تا شهریور۱۳۹۵

اردیبهشت- نیمه اول خرداد- نیمه دوم تیر-نیمه اول مرداد

۶

زدیف

عنوان طرح

نام مجری

محل اجرا

محدوده زمانی اجرای طرح

ماه های اوج عملیات اجرایی

۱

ERWYT20th

کاظم سلیمانی

ایستگاه قیدار

مهر۹۱ تا اسفند۱۳۹۴

اردیبهشت- نیمه اول خرداد- نیمه دوم تیر-نیمه اول مرداد

۲

ERWYT21th

کاظم سلیمانی

ایستگاه قیدار

مهر۱۳۹۲ تا اسفند۱۳۹۵

اردیبهشت- نیمه اول خرداد- نیمه دوم تیر-نیمه اول مرداد

۳

ERWYT22th

کاظم سلیمانی

ایستگاه قیدار

مهر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۶

اردیبهشت- نیمه اول خرداد- نیمه دوم تیر-نیمه اول مرداد

۴

PRWYT21th

کاظم سلیمانی

ایستگاه قیدار

مهر۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴

اردیبهشت- نیمه اول خرداد- نیمه دوم تیر-نیمه اول مرداد

۵

بررسی لاین ها ی گندم در آزمایشات مشترک پیشرفته

کاظم سلیمانی

ایستگاه قیدار

مهر۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴

اردیبهشت- نیمه اول خرداد- نیمه دوم تیر-نیمه اول مرداد

۶

بررسی در نسل های در حال تفکیک گندم نان

کاظم سلیمانی

ایستگاه قیدار

مهر۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴

اردیبهشت- نیمه اول خرداد- نیمه دوم تیر-نیمه اول مرداد

۷

تکثر ارقام گندم در مزرعه پرورش ۱ و۲

کاظم سلیمانی

ایستگاه قیدار

مهرماه۱۳۹۳تا

شهریور۱۳۹۴

اردیبهشت- نیمه اول خرداد- نیمه دوم تیر-نیمه اول مرداد

 دانلود طرح های خاتمه یافته بخش