فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 83
  • بازدید دیروز: 1,851
  • کل بازدید ها: 2,150,784
  • ورودی موتور جستجو: 38,316

طرح ها و پروژه های بخش منابع طبیعی

ردیف

نام طرح

نوع طرح*

مجری

همکاران

شروع

خاتمه

پیشرفت فیزیكی(%) نسبت به کل سال های اجرا

عملیات انجام شده

۱

بررسی جامعه شناسی گیاهی منطقه قرق انگوران

ملی

احمد موسوی

۱۳۹۱

۱۳۹۴

۷۰

نمونه گیری، برداشت داده‌ها، شناسایی برخی از نمونه های کیاهی

۲

بررسی و شناسائی هرباریومی فلور استان

ملی

احمد موسوی

۱۳۹۱

۱۳۹۵

۷۰

شناسائی حدود ۳ تیره از فلور استان

۳

شناسائی عوامل بیماریزائی قارچی و باکتریائی درختان ارس و میزان تاثیر آن عوامل در خشکیدگی آنها در استان زنجان

خاص

مجیدی، جعفری

نجفی ، شجاعی،

خلفی

۱۳۹۱

۱۳۹۳

تمدید شده

۷۵

شناسایی قارچ‌ها و عملیات آبیاری نهالها و بررسی آفت

۴

بررسی بذر دهی گونه ارس و ارتباط آن با  بارندگی، دما و ویژگی های خاک در استان زنجان

مستقل

مجیدی

شجاعی، معینی، رضایی

۱۳۹۲

۱۳۹۶

۵۵

برداشت وضعیت فنولوژی درختان نشانه‌گذاری شده

۵

بررسی اکولوژیکی گونه آویش ایرانی (Thymus persicus  ) به منظور اهلی کردن آن

خاص

طاهریون

آقاجانلو، موسوی، شجاعی

۱۳۹۲

۱۳۹۶

۱۵

جمع‌آوری بذور از نقاط مختلف رویشی در استان

۶

برسی کشت و سازگاری گونه Onobrychi michauxii  در مراتع استان زنجان

ملی

فرهاد آقاجانلو

احمد موسوی، شجاعی

۱۳۹۲

۱۳۹۵

۴۰

جمع آوری بذور از نقاط مختلف رویشی و تعیین محل اجرا  وکشت پاییزه گونه ها

۷

بررسی کشت و سازگاری گونه Astragalus Achtalensis  در مراتع استان زنجان

ملی

فرهاد آقاجانلو

احمد موسوی، شجاعی

۱۳۹۲

۱۳۹۵

۴۰

جمع آوری بذور از نقاط مختلف رویشی و تعیین محل اجرا وکشت مرحله پاییزه

۸

بررسی کشت و سازگاری گونه Salvia hydrangea  در مراتع استان زنجان

ملی

فرهاد آقاجانلو

احمد موسوی، شجاعی

۱۳۹۲

۱۳۹۵

۴۰

جمع آوری از بذور از نقاط مختلف رویشی و تعیین محل اجرا و کشت مرحله پاییزه

۹

بررسی اکولوژیکی گونه آویش ایرانی (Thymus persicus  ) به منظور اهلی کردن آن

ملی

طاهریون

آقاجانلو، موسوی، شجاعی

۱۳۹۲

۱۳۹۶

۱۵

جمع‌آوری بذور از نقاط مختلف رویشی در استان

۱۰

تهیه اطلس جنگلهای استان زنجان

خاص

طه مجیدی

مجید معانی، مسعود رسولی، جعفر خلفی

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۵۰

تهیه پلیگون مناطق جنگلی و انتقال به محیط Arc GIS، تعیین نوع جنگل‌های برخی از مناطق

۱۱

بررسی علل کاهش پراکنش گونه باريجه در استان زنجان

خاص

مرادی

شجاعی، احمد موسوی، فرهاد آقاجانلو، محمود محبی و بابک عندلیبی

۱۳۹۳

۱۳۹۶

۴۰

بررسی منابع، یادداشت برداری از مناطق و تجزیه و تحلیل نتایج و ارائه گزارش

۱۲

بررسی میزان آلودگی و توان گیاه‌پالائی عناصر سنگین در گونه‌های مختلف مرتعی و درختی غیرمثمر در منطقه مطالعاتی

خاص**

فرهاد آقاجانلو، احمد موسوی، طه مجیدی

محمد شجاعی، محمد تکاسی، پرویز مرادی

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۶۰

برداشت نمونه‌های علفی و درختی، آماده‌سازی برای تجزیه در آزمایشگاه، تجزیه تعدادی از نمونه‌ها و ارائه گزارش به حفاظت محیط زیست

۱۳

انتخاب بهترین کموتایپ تیمول از ژرم پلاسم های آویشن برای تکثیر رویشی

خاص**

احمد موسوی

فرهاد آقاجانلو، پرویز مرادی، محمد شجاعی، حسین جعفری

۱۳۹۲

۱۳۹۴

۳۵

انتخاب ژرم‌پلاسم‌های با پتانسیل بالا، کاشت قلمه بهاره و پاییزه و ثبت داده ها وارایه گزارش سالانه

۱۴

بررسی کشت و امکان سنجی توان صادراتی گونه های امیدبخش گیاهان دارویی در استان زنجان

خاص**

پرویز مرادی

شجاعی، احمد موسوی، فرهاد آقاجانلو،

۱۳۹۲

۱۳۹۵

۳۰

بررسی منابع، تهیه پرسشنامه، تکمیل پرسشنامه

۱۵

ارزیابی و تکثیر بذر جمعیت های متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس زراعی

ملی

رحیم معینی

مسعود کامل

۱۳۹۳

۱۳۹۵

۱۰