فارسی | English

جستجو

محققان بخش اصلاح و بذر

مسعود کامل شیخرجه،کارشناس ارشد اصلاح حبوبات آبی رئیس بخش

masoud.kamel@yahoo.com

مجید خیاوی کارشناس ارشد زراعت محقق بخش

khmajid2002@yahoo.com

غلامرضا طاهریون ،کارشناس ارشد اصلاح نباتات محقق بخش

ghtaherioun@gmail.com

محمود عظیمی ،دکتری باغبانی محقق بخش

mahmoud.azimiir@gmail.com

علیرضا اوحدی،کارشناس ارشد زراعت و مدیریت کشاورزی محقق بخش

a.ohadi@yahoo.com

بهروز محمدی کارشناس ارشد باغبانی محقق بخش

b_mohamadi50@yahoo.com

تقی محمدی کارشناس ارشد باغبانی محقق بخش

mohamadiagri@yahoo.com

سیده سودابه شبیری دکتری زراعت محقق بخش

s.shobeiri@yahoo.com

حسین نظرلی دکتری غلات دیم محقق بخش

h_nazarli@ut.ac.ir