فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 29
  • بازدید دیروز: 856
  • کل بازدید ها: 997,931
  • ورودی موتور جستجو: 26,450

محققان بخش گیاه پزشکی


سید حسین ناظر کاخکی (مسئول بخش)                                                                           kakhki
کارشناس ارشد علف‌های هرز
محقق مدیریت علف‌های هرز
Shnkakhki@yahoo.com

محمد رحیم معینی
کارشناس ارشد علف‌های هرز                                          moeini
محقق بیماری‌های گیاهی
Moeinirahim@yahoo.com

حسین جعفری
دکتری بیماری شناسی گیاهی
محقق بیماری‌های زراعی و باغی
hjafaryir@gmail.comjafarii

عارف معروف
دکتری حشره شناسی
محقق آفات زراعی و باغیmaroufi
a.marouf@areeo.ac.ir

شمس اله نجفی
کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی
محقق بیماری‌های باغیnajafii
sh.t.najafi@gmail.com

ندا زند
کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی
محقق بیماری‌های زراعیzand

nedazand495@yahoo.com