فارسی | English

جستجو

 • کاربران حاضر: 0
 • بازدیدکننده امروز: 38
 • بازدید دیروز: 388
 • کل بازدید ها: 1,055,226
 • ورودی موتور جستجو: 29,571

معرفی بخش منابع طبیعی

استان زنجان ما بين عرضهاي شمالي  ۲۵ درجه و ۳۵ دقيقه تا ۳۷ درجه و ۱۵ دقيقه و طولهاي شرقي ۴۷ درجه و ۱۵ دقيقه تا ۴۹ درجه و ۲۵ دقيقه واقع شده است . مساحت استان زنجان ۲۲۱۵۶۹۸ هكتار مي باشدکه حدود ۴۳ درصد آن جزو مراتع و حدود ۸/۲ درصد آنرا جنگل‌های حفاظتی تشکیل می‌دهد.

الف – جنگل 

شامل ( رويشگاههاي جنگلي ) ارس ،پسته وحشی، بلوط ، بادام كوهي ، شير خشت ، سياه تلو ، پله خور ، تنگرس ، آلبالو تلخ ، ديو آلبالو ، زالزالك ، پسته وحشي ، داغداغان ، گلابي جنگلي ، انار وحشي ، ازگيل ، گوجه جنگلي و غيره است .مساحت جنگلهاي طبيعي استان حدود  ۶۲۰۰۰( ۸ / ۲ % از کل مساحت استان)هكتار مي باشد . جنگلهاي استان حفاظتي و حمايتي بوده و اكثرا بصورت جنگلهاي پراكنده و تنك و بعضا بصورت بيشه زار مي باشد. از نظر حفظ آب و خاك و اكو سيستم منطقه مهم است .

بيشترين وسعت جنگلهاي استان در طارم عليا و هم مرز با گيلان مي باشد و گونه غالب اين رویشگاه ارس مي باشد كه اميدواريم اين جنگلها با داشتن گونه هاي با ارزشی چون ارس به منظورجلوگيري از انقراض آنها تحت مديريت منابع جنگلي قرار گيرد .

ب – مراتع  

سطح کل مراتع استان با وسعت۲/۹۰۹۸۸۲ هكتارکه ۱/۴۱ درصد از كل استان را در گرفته است. مراتع استان دارای ۸۴ تيپ گياهي در ۷ گروه عمده و ۸ تیپ منفرد می‌باشد. در این میان ، گروه Astragalusبا ۳۵ تیپ، برابر ۱/۴۷ درصد با بیشترین سطح؛ گروه Agroprrum با ۷ تیپ سطحی برابر با ۶/۱۲ درصد؛ گروه Artemisia با ۱۷ تیپ، برابر ۸/۱۷ درصد؛ گروه تیپ‌های گیاهی منفرد با ۸ تیپ، برابر ۵/۸ درصد؛ گروه Bromus با ۵ تیپ، برابر ۲/۴ درصد؛ گروه Festuca با ۲ تیپ، برابر ۱ درصد؛ Poa با ۵ تیپ، برابر ۹/۸ درصد؛ گروه Rosa با ۵ تیپ، برابر ۷/۱ درصد از مجموع تیپهای استان را در بر می‌گیرند. ۷ درصد مراتع استان جزو مراتع خوب و ۶۰ درصد مراتع استان جزو مراتع متوسط و ۳۳ درصد مراتع استان جزو مراتع فقیر بوده و شیوه بهره برداری عمدتا به روش سنتی روستائی  می باشد.

اهداف و الویت های بخش

اولویتهای تحقیقاتی بخش شامل

مرتع، جنگل، گیاهان دارویی، گیاهشناسی، بانک ژن، صنوبر، ژنتیک و فیزیولوژی،

اهداف کیفی بخش

تحقیق در راستای مدیریت بهینه منابع طبیعی، افزایش تولید و دسترسی به منابع جدید مواد سلولزی، احیاء و توسعه مراتع، توسعه تحقیقات گیاهان داروئی،تحقیق در راستای شناسائی و حفظ تنوع زیستی و اکوسیستم های ویژه کشور، تحقیق فرهنگ منابع طبیعی و بستر سازی مشارکتهای مردمی در بهره برداری از منابع طبیعی.

وظایف بخش

اجرای پروژه های تحقیقاتی ملی و منطقه در راستای افزایش تولید و دسترسی به منابع جدید مواد سلولزی، توسعه تحقیقات گیاهان داروئی، رسیدن به مدیریت بهینه منابع با پذیرش تفکر توسعه پایدار و نگرش اکوسیستمی، تحقیق در راستای شناسائی و حفظ تنوع زیستی و اکوسیستم های ویژه کشور، تحقیق فرهنگ منابع طبیعی و بستر سازی مشارکتهای مردمی در بهره برداری از منابع طبیعی، تقویت، دسته بندی و موضوعی کردن و تقویت آزمایشگاههای و ایستگاههای تحقیقاتی. 

فعالیت علمی و پژوهشی بخش

1373184870_15

دستاوردهاي بخش

 • جمع آوری و شناسائی بیش از ۱۱۰۸گونه گیاهی از استان،

 • معرفی یک گونه جدید به فلور دنیا،

 • معرفی رغم پر محصول یونجه با فرمول کودی مشخص در شرایط دیم استان

 • معرفی یک گونه جدید آفت درختی به کلکسیون آفات جهان.

 • مرتع

 • جنگل

 • گیاهان دارویی

 • گیاهشناسی

 • بانک ژن

 • صنوبر

 • ژنتیک و فیزیولوژی

 • آفات و بیماریها