فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 41
  • بازدید دیروز: 6,417
  • کل بازدید ها: 1,879,080
  • ورودی موتور جستجو: 36,658

گروه علوم زراعی و باغی

نام و نام خانوادگی:محمود محبی

سمت:مدیر گروه علوم زراعی و باغی

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد باغبانی

تلفن:۳۲۲۲۱۲۰۰-۰۲۴

رزومه 

تاریخچه تشکیل گروه

گروه علوم زراعی و باغی مرکز آموزش علمی کاربردی جهادکشاورزی  در سال ۱۳۸۳ (یک سال پس از ادغام مراکز آموزش کشاورزی و جهادسازندگی) با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی رشتۀ پرورش گل و گیاهان زینتی و باسیستم آموزش پودمانی تشکیل شد. این گروه در ارتباط با گروه های علوم زراعی و علوم باغی موسسۀ علمی کاربردی جهادکشاورزی فعالیت داشته است. پس از یکسال از شروع به کار این گروه، به تدریج دانشجویان سایر رشته های کشاورزی زیر مجموعۀ باغبانی و زراعت نیز به شرح ذیل پذیرش شدند:

۱- پذیرش با آزمون در مقطع کاردانی رشتۀ پرورش گل و گیاهان زینتی به روش پودمانی در سال ۱۳۸۳

۲-پذیرش با آزمون در مقطع کاردانی رشتۀ تکنولوژی تولیدات زراعی به روش های ترمی و پودمانی در سال ۱۳۸۴

۳- پذیرش با آزمون در مقطع کاردانی رشته های پرورش گل و گیاهان زینتی و تولیدمیوه های سردسیری (دو دوره) به روش های ترمی و پودمانی در سال ۱۳۸۴

۴- پذیرش با آزمون در مقطع کارشناسی رشتۀ تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی به روش ترمی در سال ۱۳۸۶

۵- پذیرش با آزمون در مقطع کارشناسی رشتۀ تولید دانه های روغنی به روش ترمی در سال ۱۳۸۷

۶- پذیرش بدون آزمون در مقطع کاردانی رشتۀ تولیدات باغی (کلاً دو دوره) به روش ترمی در سال های  ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

۷- پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی رشته های مهندسی فنآوری تولیدات گلخانه ای و مهندسی فنآوری تولیددانه های روغنی در سال ۱۳۹۲و مقطع کاردانی فنی تولیدات گلخانه ای (دو دوره) به روش ترمی در مهر و بهمن سال ۱۳۹۲

۸- پذیرش بدون آزمون مقطع کاردانی فنی رشتۀ تولیدات باغی به روش ترمی در بهمن سال ۱۳۹۳

  فهرست دانش آموختگان گروه علوم زراعی و باغی از سال ۱۳۸۳ تاکنون

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

سیستم آموزشی

سال ورود

سال دانش آموختگی

تعداد دانش آموختگان (نفر)

۱

گل و گیاهان زینتی

کاردانی

پودمانی

۱۳۸۳

۱۳۸۶

۱۵

۲

تولیدات زراعی

کاردانی

پودمانی

۱۳۸۴

۱۳۸۷

۲۳

۳

تولید میوه های سردسیری

کاردانی

پودمانی

۱۳۸۴

۱۳۸۷

۱۲

۴

تولیدات زراعی

کاردانی

ترمی

۱۳۸۴

۱۳۸۶

۲۳

۵

تولید میوه های سردسیری

کاردانی

ترمی

۱۳۸۵

۱۳۸۷

۱۱

۶

تولیدات زراعی

کاردانی

ترمی

۱۳۸۵

۱۳۸۷

۱۶

۷

گل و گیاهان زینتی

کاردانی

ترمی

۱۳۸۵

۱۳۸۷

۱۷

۸

تولیدات زراعی

کاردانی

ترمی

۱۳۸۶

۱۳۸۸

۱۷

۹

گل و گیاهان زینتی

کاردانی

ترمی

۱۳۸۶

۱۳۸۸

۹

۱۰

تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی

کارشناسی

ترمی

۱۳۸۶

۱۳۸۸

۱۶

۱۱

گل و گیاهان زینتی

کاردانی

ترمی

۱۳۸۷

۱۳۸۹

۷

۱۲

تولیدات زراعی

کاردانی

ترمی

۱۳۸۷

۱۳۸۹

۱۸

۱۳

تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی

کارشناسی

ترمی

۱۳۸۷

۱۳۸۹

۲۶

۱۴

تولید دانه های روغنی

کارشناسی

ترمی

۱۳۸۷

۱۳۸۹

۳۰

۱۵

تولیدات زراعی

کاردانی

ترمی

۱۳۸۸

۱۳۹۰

۱۵

۱۶

گل و گیاهان زینتی

کاردانی

ترمی

۱۳۸۸

۱۳۹۰

۱۷

۱۷

تولید دانه های روغنی

کارشناسی

ترمی

۱۳۸۸

۱۳۹۰

۱۲

۱۸

تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی

کارشناسی

ترمی

۱۳۸۸

۱۳۹۰

۳۶

۱۹

تولیدات زراعی

کاردانی

ترمی

۱۳۸۹

۱۳۹۱

۱۸

۲۰

تولید دانه های روغنی

کارشناسی

ترمی

۱۳۸۹

۱۳۹۱

۱۰

۲۱

تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی

کارشناسی

ترمی

۱۳۸۹

۱۳۹۱

۱۱

۲۲

تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی

کارشناسی

ترمی

۱۳۹۰

۱۳۹۲

۱۳

۲۳

تولید دانه های روغنی

کارشناسی

ترمی

۱۳۹۰

۱۳۹۲

۹

۲۴

تولیدات باغی

کاردانی

ترمی

۱۳۹۰

۱۳۹۲

۱۰

۲۵

تولیدات باغی

کاردانی

ترمی

۱۳۹۱

۱۳۹۳

۲۶