فارسی | English

آغاز برداشت گندم بذری از مزارع ستاد مرکز

در تاریخ ۱۶ تیر ماه سال جاری، عملیات برداشت گندم بذریدر ۸۳ هکتار از مزارع ستاد مرکز آغاز شده است. ارقام کشت شده شامل ۳ هکتار گندم پرورشی ۲ که شامل: ارقام سرداری، هما و باران. گندم پرورشی ۳: شامل ۴۰ هکتار رقم آذر ۲ و ۴۰ هکتار گندم مادری آذر ۲ بودند

گندم1 گندم2

جستجو