فارسی | English

برگزاری دو کارگاه آموزشی توسط محققین معین شهرستان ابهر

در راستای اجرای اهداف محققین معین مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی با هماهنگی­های صورت گرفته با بخش ترویج شهرستان ابهر در مورخ ۱۹/۴/۹۷، محققین معین این شهرستان (جناب آقای دکتر مرادی و خانم مهندس واحدی) دو کارگاه آموزشی را تحت عناوین “معرفی گیاهان دارویی مناسب جهت جایگزینی با محصولات زراعی و باغی استان” و “بررسی بحران آب در منطقه و نیاز آبی محصولات عمده زراعی و باغی شهرستان ابهر” برای کارشناسان پهنه این شهرستان برگزار نمودن

ابهر

جستجو