فارسی | English

انجام عملیات پیشگیرانه جهت جلوگیری از خسارت ملخ در ایستگاه زیتون طارم

در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۹۷ به منظور جلوگیری از خسارت ملخ در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم عملیات سم پاشی با توربولاینر پشت تراکتوری در قطعه ۴ هکتاری باغ جدیدالاحداث صورت گرفت

سم

جستجو