فارسی | English

انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی درختان زیتون ایستگاه زیتون طارم

عملیات محلول پاشی درختان زیتون با استفاده از سمپاش توربولاینر پشتی تراکتوری با کود کامل جهت درشتی و یک دست شدن میوه ها و همچنین سم پاشی سم دیازینون جهت مبارزه با آفات تریپس و سپردارها توسط همکاران ایستگاه صورت گرفت

زیتون

جستجو