فارسی | English

بازدید و داده برداری از کنتورهای آب نصب شده در ایستگاه زیتون طارم

عملیات بازدید و داده برداری از کنتورهای آب نصب شده در ایستگاه زیتون و سایر مناطق طارم جهت اندازه گیری مقدار آب مورد نیاز زیتون توسط همکاران مرکز و ایستگاه زیتون در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۹۷ صورت گرفت

آب2

جستجو