فارسی | English

کشت بذر کلزا رقم اکاپی در اراضی مرکز

در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۹۷ عملیات کشت بذر کلزا رقم اکاپی با حضور کارشناسان زراعت و ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان در مزارع ستاد انجام شد.

New Picture (5)

New Picture (4)

جستجو