فارسی | English

برگزاری دوره آموزشی مدیریت کم آبیاری با استفاده از آبیاری تحت فشار

دوره آموزشی مدیریت کم آبیاری با استفاده از آبیاری تحت فشار بنا به درخواست مدیریت محترم آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی برای سی وپنج  نفر از کارشناسان مهندسی زراعی در روزهای یکشنبه به مدت( ۳ هفته ) از مورخه چهاردهم بهمن ماه ۹۷  از ساعت ۸/۳۰صبح الی ۱۳/۳۰در این مرکز برگزارمیگردد

اب2 اب

جستجو