فارسی | English

آغاز کلاس های آموزشی سنجش مهارت

کلاس آموزش سنجش مهارت از تاریخ سیزدهم بهمن ۹۷ در رشته زراعت غلات و حبوبات در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان برای ۲۰ نفر از متقاضیان آغاز گردید این کلا س تا تاریخ چهارم اسفند ۹۷ ادامه خواهد داشت

سنجش 2 سنجش ومهارت ا

جستجو